Biaya Pembuatan

BIAYA PEMBUATAN SKA & SKT

BIAYA PEMBUATAN SKT


  • SKT Kelas I : Rp 1.000.000,-
  • SKT Kelas II : Rp 850.000,-
  • SKT Kelas III : Rp 750.000,-

BIAYA PEMBUATAN SKA


  • SKA Muda : Rp 2.000.000,-
  • SKA Madya : Rp 3.500.000,-
  • SKA Utama : Rp 8.000.000,-